Thẻ: Thời hạn của giấy ủy quyền làm sổ đỏ là bao lâu?