Thẻ: Mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần hiện nay là bao nhiêu?