Thẻ: Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông được pháp luật quy định như thế nào?