Thẻ: Cố ý gây thương tích được hiểu là như thế nào