Thẻ: Có được đền bù bằng đất ngang với diện tích đất bị thu hồi hay không?