Thẻ: Từ 15/8/2023 người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú