Thẻ: Như thế nào được coi là có yếu tố nước ngoài?