Thẻ: Nhổ răng khôn khiến bệnh nhân tử vong sẽ bị xử phạt ra sao?