Thẻ: Nếu tinh thần bị kích động mà cố ý gây thương tích thì bị xử lý như thế nào?