Thẻ: Khi sử dụng giấy xác nhận nhân thân cần chú ý gì?