Thẻ: Hoạt động vận chuyển chất ma túy được tiến hành khi có sự cho phép của cơ quan nào?