Thẻ: Đối tượng được miễn nộp thuế thu nhập cá nhân