Thẻ: Con khai sinh có thể chỉ có tên cha hoặc tên mẹ được không?