Thẻ: Có được thực hiện điều chỉnh lại tên trong giấy khai sinh hay không?