Thẻ: Căn cước công dân là gì? Số Căn cước công dân có phải số định danh?