Thẻ: Các hình thức cơ bản của bảo hiểm thân vỏ ô tô hiện nay là bao nhiêu?