Thẻ: Có thể xin cấp giấy ra viện khi bị mất không?